Procedury

Procedura 1

Wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu w gminnym budynku mieszkalnym, w ce...

Wycena lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji strychu w gminnym budynku mieszkalnym, w celu sprzedaży na rzecz najemcy.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Co to jest nieruchomość wspólna?
  2. Sposób ustalania udziału w nieruchomości wspólnej?
  3. Co to jest samodzielny lokal mieszkalny? Podać przepisy prawne, które zawierają definicję lokalu.
  4. W jaki sposób powstaje nieruchomość lokalowa?
  5. Na jakiej podstawie stwierdza się, że lokal jest samodzielny?
  6. Czy istnieje możliwość ustalenia udziału w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych?

Procedura 2

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej na podstawie umowy cywilno – p...

Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste osobie fizycznej na podstawie umowy cywilno – prawnej. Nieruchomość wykorzystywana jest zgodnie z celem ujawnionym w umowie. Wycena dokonywana w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Omówić procedurę aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  2. Proces aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego a nakłady poniesione przez użytkownika wieczystego.
  3. Na jaki okres oddaje się nieruchomości w użytkowanie wieczyste?
  4. Czy można przedłużyć okres użytkowanie wieczystego?
  5. Czy z prawem użytkowania wieczystego związane są jakieś opłaty?
  6. W jaki sposób ustala się przeznaczenie terenu?

Procedura 3

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, przeznaczonym do moderniz...

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo – usługowym, przeznaczonym do modernizacji.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Uzasadnić wybór podejścia i techniki wyceny (DCF) w przedmiotowej procedurze.
  2. Sposób liczenia stopy dyskontowej z rynku kapitałowego.
  3. Wyjaśnij pojęcie „wydatki operacyjne”.

Procedura 4

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej leśnej w celu sprzedaży. Opis n...

Określenie wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej leśnej w celu sprzedaży. Opis nieruchomości: prawo własności przysługuje Skarbowi Państwa, w drzewostanie przeważa sosna w III klasie wieku, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ZL – tereny zieleni. [Metoda wskaźników szacunkowych gruntu]

 • Pytania uzupełniające:
  1. Co to jest nieruchomość leśna i gdzie zawarta jest jej definicja?
  2. Czy nieruchomości leśne, będące przedmiotem własności Skarbu Państwa, mogą być przedmiotem sprzedaży?
  3. Do jakiego celu przydatne będą „Tablice wskaźników wartości drzewostanów” opracowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa (Partyka, Trampler)?
  4. Do jakiego celu przydatne będą „Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów” autorstwa B. Szymkiewicza?
  5. Dlaczego data sporządzenia operatu szacunkowego jest datą istotną przy sporządzaniu operatu?
  6. Co oznacza pojęcie „siedliskowy typ lasu”?
  7. Wyjaśnij pojęcie „gospodarczy typ drzewostanu”
  8. Co to jest pierśnica drzewa?
  9. Wyjaśnij pojęcia: oddział i pododdział leśny?
  10. Wyjaśnij różnicę między miąższością drzewa a miąższością drzewostanu.
  11. Wymień i opisz metody służące do określenia miąższości.

Procedura 5

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej. Dane techniczne...

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej. Dane techniczne części składowych gruntu: budynek wybudowany w latach 50-tych, zużycie techniczne 80%, zużycie funkcjonalne 100%, przeznaczenie budynku: rozbiórka.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Jak skorygować ceny zawarte w cenniku na ceny uzyskiwane w regionie, w którym położony jest przedmiot wyceny?
  2. W jaki sposób i zgodnie, z jakim dokumentem oblicza się kubaturę budynku?
  3. W metodzie kosztów likwidacji szacuje się „koszt nabycia gruntu”, co oznacza to pojęcie?
  4. Wynikiem metody kosztów likwidacji, mieszczącej się w podejściu mieszanym, jest wartość rynkowa czy odtworzeniowa (odpowiedź z podaniem podstawy prawnej)?
  5. W jaki sposób określa się wartość materiałów pozostałych po likwidacji części składowych gruntu?
  6. Kiedy można zastosować metodę kosztów likwidacji?

Procedura 6

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym. Określenie warto...

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym. Określenie wartości nieruchomości, która służyć będzie ustaleniu ceny sprzedaży. Na rynku nie odnotowano transakcji nieruchomościami podobnymi (gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi w stanie surowym zamkniętym), odnotowano natomiast kilkanaście transakcji nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi budynkami mieszkalnymi w stanie wykończonym.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Jakie elementy składają się na rynkowe koszty inwestycji związane z rozwojem?
  2. W jaki sposób szacuje się zysk inwestora (ZI)?
  3. Przy szacowaniu, jakich nieruchomości zastosowanie może mieć metoda pozostałościowa?
  4. Jaki sposób użytkowania nieruchomości określa się przy wykorzystaniu metody pozostałościowej?
  5. Czy dane wyjściowe do wyceny można bezkrytycznie przyjmować z gotowych cenników budowlanych?

Procedura 7

Określenie wartości nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia przez Gminę na poprawę warunków ...

Określenie wartości nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia przez Gminę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 • Pytania uzupełniające:
  1. W jakim trybie Gmina może zbywać nieruchomości (podstawa prawna)?
  2. Jakie są zasady ustalania ceny nieruchomości sprzedawanej w trybie przetargu?
  3. W jakiej wysokości ustala się cenę nieruchomości przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej?

Procedura 8

Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania z...

Określenie wartości rynkowej nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość przejętą w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Wymienić daty istotne prze sporządzaniu operatu szacunkowego w przedmiotowej procedurze.
  2. Jakie są zasady ustalania odszkodowania, w przypadku, gdy na nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe?
  3. Jaki organ wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości?
  4. Kiedy i czyją własnością stają się nieruchomości przejęte pod drogi?
  5. Komu przysługuje odszkodowanie z tytułu przejęcia nieruchomości pod drogę?
  6. Proszę podać zakres wyceny oraz zasady ustalenia odszkodowania w poniższym przypadku:

Procedura 9

Opłata adiacencka ustalona w związku z scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości.

Opłata adiacencka ustalona w związku z scaleniem i ponownym podziałem nieruchomości.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Co to jest opłata adiacencka?
  2. Wymienić daty istotne przy wycenie nieruchomości dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej.
  3. Kto ustala opłatę adiacencką?
  4. Kto ustala wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej?

Procedura 10

Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne, ze szczególnym uwzględnieniem cech istot...

Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne, ze szczególnym uwzględnieniem cech istotnych przy wycenie tego rodzaju nieruchomości. Specyfikacja nieruchomości: grunt orny klasy IIIa, okręg podatkowy II, kształt wydłużonego prostokąta o wymiarach 12 x 460 [m], przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego R – tereny gospodarki rolnej prowadzonych na gruntach rolnych.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Podać definicję nieruchomości rolnej oraz jej podstawę prawną.
  2. Czy wskaźnik bonitacji i klasa bonitacji to tożsame same pojęcia?
  3. Z jakiego dokumentu i w jaki sposób odczytać spadek terenu?
  4. Jakie dane można odczytać z mapy glebowo – rolniczej?
  5. Od czego zależy trudność uprawy. Z jakiego dokumentu można pozyskać informacje na temat tej cechy?
  6. Na czym polega ocena poziomu kultury rolnej?

Procedura 11

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, przed upływem terminu, spowodowane niedopełnieniem obowią...

Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego, przed upływem terminu, spowodowane niedopełnieniem obowiązku zabudowy. Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność gminy oddana została w użytkowanie wieczyste na 40 lat. Użytkownik wieczysty wniósł z góry opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego oraz nabył własność urządzeń posadowionych na gruncie. Ponadto na gruncie rozpoczęta została budowa budynku produkcyjnego (ze środków finansowych użytkownika wieczystego). Na datę rozwiązania umowy użytkownik wieczysty zrealizował następujący zakres robót: wzniesione zostały fundamenty i 20% konstrukcji ścian.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Czy można rozwiązać umowę użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego w umowie okresu?
  2. Czy, w przypadku rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem okresu ustalonego w umowie, przysługuje użytkownikowi wieczystemu wynagrodzenie?

Procedura 12

Określenie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Dane pozyskane z planu urządze...

Określenie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu. Dane pozyskane z planu urządzenia lasu: Sosna 15-letnia, wiek rębności 100 lat, III klasa bonitacji, powierzchnia 1,50 ha, stopień zadrzewienia 1,0.

 • Pytania uzupełniające:
  1. W jakiej sytuacji konieczne jest ustalenie odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu?
  2. Jak wygląda formuła służąca do obliczenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu?
  3. Jakie informacje o lesie są niezbędne rzeczoznawcy do ustalenia odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu?
  4. Z jakich dokumentów pozyskać niezbędne informacje przy szacowaniu odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu?
  5. Jakie cechy drzewostanu wpływają na wielkość wskaźników wartości drzewostanów (Wi, Ws, Wk)?
  6. W jaki sposób ustala się odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu, który składa się z wielu gatunków drzew?

Procedura 13

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia wartoś...

Określenie wartości rynkowej prawa własności do nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia wartości służebności gruntowej. Nieruchomość przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna, służebność gruntowa dotyczy ustanowienia służebności drogowej (droga konieczna)

 • Pytania uzupełniające:
  1. Czy służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie? Jeżeli tak, to po jakim czasie?
  2. Czy służebność gruntowa może ulec wygaśnięciu?
  3. Wymienić kilka przykładów służebności gruntowych?
  4. W jaki sposób ustanowić można służebność gruntową?
  5. Jakie są podstawowe warunki przeprowadzenia drogi koniecznej?
  6. Jakie dokumenty są niezbędne do ustanowienia drogi koniecznej?
  7. Czy fakt istnienia służebności gruntowej ujawniony jest w księgach wieczystych nieruchomości obciążonej i władnącej?

Procedura 14

Określenie wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałeg...

Określenie wartości nieruchomości gruntowej dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu z uwzględnieniem nakładów dokonanych przez jednostkę organizacyjną. Opis nieruchomości: część składową gruntu stanowi budynek o funkcji biurowej, zakres rzeczowy nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną obejmował przeprowadzenie remontu i adaptacji budynku biurowego. Analiza rynku wykazała brak transakcji dotyczących nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami biurowymi (zarówno w stanie przed jak i po dokonaniu nakładów) oraz brak rynkowych stawek czynszu dla nieruchomości w stanie przed dokonaniem nakładów (odnotowano jedynie stawki czynszu za nieruchomości w stanie po dokonaniu nakładów).

 • Pytania uzupełniające:
  1. Co to jest trwały zarząd?
  2. Jaki akt prawny reguluje tryb i zasady oddawania nieruchomości w trwały zarząd?
  3. Czy w procesie szacowania nieruchomości w celu aktualizacji opłaty z tytułu trwałego zarządu zawsze uwzględnia się części składowe nieruchomości?
  4. Omówić zasady określania wartości rynkowej nakładów.
  5. Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje na czas oznaczony?
  6. W jaki sposób ustala się opłaty z tytułu trwałego zarządu?
  7. Jak często można aktualizować opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu?
  8. Czy oddanie nieruchomości w trwały zarząd następuje odpłatnie?

Procedura 15

Obrót wtórny prawem użytkowania wieczystego. Określenie wartości rynkowej nieruchomości będącej prze...

Obrót wtórny prawem użytkowania wieczystego. Określenie wartości rynkowej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania użytkowania wieczystego.

 • Pytania uzupełniające:
  1. Grunty będące własnością jakiego podmiotu, mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste?
  2. Czy w przypadku nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, można zbyć wyłącznie prawo do gruntu?
  3. Z jakim rodzajem nieruchomości mamy do czynienia w przypadku gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste zabudowanego budynkiem magazynowym?
  4. Jaki charakter (deklaratoryjny czy konstytutywny) ma wpis w księdze wieczystej dotyczący oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste?
  5. Czy użytkownik wieczysty może dokonać przeniesienia prawa użytkowania wieczystego?
  6. Wymienić podstawowe zasady przy szacowaniu wartości nieruchomości, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, w obrocie wtórnym?

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.