Regulamin

§1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego www.egzamin.bosmar.pl.
§2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Serwisie - należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony pod adresem www.egzamin.bosmar.pl.
 2. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osoba prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez akceptację regulaminu i dokonanie rejestracji w serwisie uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Serwis.
§3. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
§4. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy posiadający komputer z możliwością podłączenia do sieci Internet.
§5. Użytkownicy dokonują rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz podanie swojego adresu poczty elektronicznej e-mail.
§6. Poprzez rejestrację w Serwisie Użytkownicy:
 1. Akceptują wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów,
 2. Wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji przekazanych w celu rejestracji w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Serwisu,
 3. Potwierdzają autentyczność przekazanych Serwisowi informacji.
§7. Z chwilą zakończenia rejestracji, Serwis tworzy dla Użytkowników konto w Serwisie zawierające dane podane podczas rejestracji.
§8. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, którego działania wskazują na nieprzestrzeganie Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
§9. Z chwilą zakończenia rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z takich usług Serwisu, jak:
 1. Odpłatne przeglądanie treści pytań testowych z egzaminu pisemnego na rzeczoznawcę majątkowego oraz prawidłowych odpowiedzi do tych pytań wraz z podstawą prawną.
 2. Nieodpłatne przeglądanie treści zadań z egzaminu pisemnego na rzeczoznawcę majątkowego oraz odpłatne przeglądanie rozwiązań tych zadań,
 3. Nieodpłatne przeglądanie treści najczęściej pojawiających się pytań na egzaminie ustnym oraz odpłatne przeglądanie odpowiedzi do tych pytań
 4. Odpłatne przeglądanie treści operatów: operat wzorcowy, harmonogram, dziennik praktyk, poradnik.
 5. Nieodpłatne przeglądanie tytułów procedur i treści pytań uzupełniających oraz odpłatne przeglądanie treści procedur i odpowiedzi na pytania uzupełniające.
§10. Dostęp przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do treści Serwisu korzysta więcej niż jedna osoba, Administrator ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty.
§11. Dostęp do części płatnej serwisu zostanie odblokowany w ciągu 24h od zaksięgowania wpłaty. Moment zaksięgowania wpłaty uznaje się za chwilę zawarcia umowy. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. O odblokowaniu dostępu Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail. Po pierwszym poprawnym logowaniu do odblokowanego serwisu Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.
§12. Podane ceny za usługi odpłatne są cenami brutto. Serwis zastrzega sobie możliwość dokonania zmian cen w cenniku, o czym informuje Użytkowników.
§13. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w Serwisie. Serwis przetwarza dane Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§14. Użytkownikowi zabrania się:
 1. Kopiowania treści z bazy Serwisu pod groźbą odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
 2. Działania polegające na próbie kopiowania treści Serwisu może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 3. Rozpowszechniania treści serwisu. Bezprawne rozpowszechnianie treści serwisu może być uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
 4. Zamieszczania w Serwisie lub wykorzystywanie skryptów i programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików lub treści Serwisu uznawane jest za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
§15. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniem w Serwisie, w szczególności naruszeniem praw autorskich lub praw pokrewnych w szczególności rozpowszechnianiem lub przekazaniem dostępu do treści Serwisu innej osobie.
§16. Wyłączenie odpowiedzialności:
 1. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość materiałów Serwisu.
 2. Zastrzega się, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego narzędzi odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 4. Serwis nie udziela jakichkolwiek gwarancji, co do wartości, przydatności, zupełności, kompletności, czy użyteczności informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu oraz błędów w produktach oferowanych przez Serwis.
§17. Serwis nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
§18. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, wszelkie problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres:
§19. Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia awarii w funkcjonowaniu Serwisu.
§20. Serwis zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności wskazania przyczyny zmiany.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.